SAA Approvals工作机会

2012年11月 — 目前提供的职位

 

请将求职信和简洁简历发送到SAA Approvals人事部:

本公司位于布里斯班,我们的业务是电气产品安全认证,通过安全认证的电气设备、配件和电器可以销往澳大利亚和新西兰。

_________________________________________________________________

请注意:所有求职信必须发送到本页列出的电子邮件地址进行处理。切勿将任何求职信发送到本网站列出的其他电子邮件地址。

SAA Approvals人事部: